Kontakt

Karloveský športový klub

Adresa: Janotova 12, 841 05 Bratislava – Karlova Ves

Právna forma: príspevková organizácia

Tel. č. : 02/654 121 26; 0910 909 992
E-mail: ksk@ksk.sk
IČO: 31771181, DIČ: 2021344886
Bank. spojenie (IBAN): SK 92 6500 000000 0020063148